ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติ

 

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  ซึ่งเป็นภาควิชาทางคลินิก ที่มีขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2502 และโอนมาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2503 ในระยะแรกๆ ภาควิชาศัลยศาสตร์มีสถานภาพเป็นแผนกวิชา และต่อมาได้มีการเปลี่ยนฐานะมาเป็นภาควิชาในปี พ.ศ. 2507  โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์โอกาส พลางกูร  เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก ต่อมาได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ

 

ที่ตั้ง

 

ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิสัยทัศน์ :

 

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยที่มีผลงานในด้านการศึกษา การบริการ และงานวิจัย ที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

 

พันธกิจ :

 

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีภาระกิจในด้านการเรียนการสอน ทั้งในระดับก่อนปริญญา และหลังปริญญา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  ทำการศึกษาวิจัย ปัญหาทางประสาทศัลยศาสตร์ ที่เป็นปัญหาของชุมชนและประเทศชาติ  ให้การบริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ :

 

  1. ผลิตแพทย์ และศัลยแพทย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม
  2. สร้างผลงานทางวิชาการและเน้นงานวิจัย
  3. บริการด้านวิชาการแก่สังคมในรูปการบริการทางการแพทย์ การฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
  4. บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  7. มีการตรวจสอบการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ