นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก อาจารย์ประสาทศัลยแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่