นพ.ศุภชาติ แจวจันทึก

นพ.ศุภชาติ แจวจันทึก ประสาทศัลยแพทย์
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่