ปีการศึกษา 2563  หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ มีแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 13 คน ได้แก่

25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0005
นพ.กรกฎ    ประทุมทอง
Kolakoth Pathoumthong

นนพ.เจษฎา   ปัญจะบุรี
Jedsada Panjaburee
Settawut
นพ.เสฏฐวุฒิ     ทองเพ็ชร์
Settawut  Thongpech
Jonathan-resize
นพ.จอนาตัน  ตั้งศรีวิมล
Jonathan  Tangsrivimol
นพ.วัฒนา  ธิมา
Wattana  Thima
25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0004
นพ.กฤษฎา  ทันตวิวัฒนานนท์
Kritsada Tantawiwattananon
118763492_667507227191072_4441127203739688059_n
นพ.พงศธร  เนียรทะศาสตร์
Pongsatorn Neintasart
25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0002
นพ.ทศพล  ประภานุวัฒน์
Todsapon Praphanuwat
นพ.ธีรภัทร  แดงศรี
Teerapat  Dangsri
Korawit-resize
นพ.กรวิชญ์  เงินแก้ว
Korawit Ngernkeaw
25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0007
นพ.บุญมนัส  เอกนิพิฐพิทยา
Boonmanus Aeknipitpittaya
S__31375377
นพ.ชนุตม์   เชาว์
Chanut Chow
118769644_991714927908933_1302498870063170278_n
นพ.ภาณุวัฒน์  ทักษอุดม
Panuwat   Thaksaudom

นพ.ธนธรณ์   กิจบูรณะ
Thanathorn  Kijburana
118783386_2583279738551616_104368214420950958_n
พญ.ปวรกาญจน์  จิตต์มั่น
Pawornkarn  Jittmun