ปีการศึกษา 2564  หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ มีแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 11 คน ได้แก่

25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0002
นพ.ทศพล  ประภานุวัฒน์
Todsapon Praphanuwat

นพ.ธีรภัทร  แดงศรี
Teerapat  Dangsri
Korawit-resize
นพ.กรวิชญ์  เงินแก้ว
Korawit   Ngernkeaw
25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0007
นพ.บุญมนัส  เอกนิพิฐพิทยา
Boonmanus Aeknipitpittaya
S__31375377
นพ.ชนุตม์   เชาว์
Chanut Chow
118769644_991714927908933_1302498870063170278_n
นพ.ภาณุวัฒน์  ทักษอุดม
Panuwat   Thaksaudom

นพ.ธนธรณ์   กิจบูรณะ
Thanathorn  Kijburana
118783386_2583279738551616_104368214420950958_n
พญ.ปวรกาญจน์  จิตต์มั่น
Pawornkarn  Jittmun
นพ.ศิรวิชญ์  เผ่ากันทะ
Sirawich  Paokunta
นพ.วศิน  พิพิธพงศ์สันต์
Wasin  Pipitpongson
นพ.วรท วิวัฒนสราญรมย์
Warot Wiwatsaranrom
นพ.กุลวรรณ์ ศรีสกุลชวาลา
Kulwant Srisakulchawla