การส่งต่อผู้ป่วย

กรณีฉุกเฉิน

    1. โทรติดต่อ call center รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เบอร์โทร 053937799
    2. ส่งภาพฟิล์มปรึกษาที่ consult2@neurosurgerycmu.com

กรณีไม่ฉุกเฉิน

    • นัดผู้ป่วยมายังห้องตรวจผู้ป่วยนอกตามตารางตรวจผู้ป่วยนอก

ตารางผ่าตัด

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์มีผ่าตัดทุกวัน ณ หน่วยผ่าตัด 7 ชั้น 3 ตึกศรีพัฒน์
โดยมีตารางผ่าตัดดังนี้

วันห้อง 6ห้อง 5
จันทร์ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์อ.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
อังคารผศ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์
พุธรศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
พฤหัสผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐธาดา
ศุกร์ผศ.นพ.ชุมพล เจตต์จำนงอ.นพ.ชานน สีหะกุลัง

ตารางตรวจผู้ป่วยนอก

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์มีการตรวจผู้ป่วยนอกทุกวัน ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 2 เวลา 9:00 เป็นต้นไป

วันแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ผศ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์ (บ่าย 13.30-14.30 น.)
ผศ.นพ.ชุมพล เจตจำนงค์
แพทย์ประจำบ้าน
อังคารรศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ (บ่าย 13.30-14.30 น.)
แพทย์ประจำบ้าน
ศุกร์ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์
อ.นพ.ชานน สีหะกุลัง
แพทย์ประจำบ้าน

หอผู้ป่วย

หอผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์มีดังต่อไปนี้

หอผู้ป่วยที่ตั้งจำนวนเตียง
หอผู้ป่วยสามัญชั้น 7 ตึกเฉลิมพระบารมี20
หอผู้ป่วยวิกฤติ (subICU)ชั้น 7 ตึกเฉลิมพระบารมี8
หอผู้ป่วยหนัก (ICU)ชั้น 3 ตึกศรีพัฒน์8
หอผู้ป่วยวิกฤติอุบัติเหตุ (subICU trauma)ชั้น 2 ตึกสุจิณโณ8
หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (อายุรกรรมหญิง 4)ชั้น 9 ตึกศรีพัฒน์4
หอผู้ป่วยกุมารศัลยศาสตร์ (กุมาร 1)ชั้น 6 ตึกสุจิณโณ3